Hồ sơ phải nộp khi đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 1. Rem cua dep ha noi

  Rem cua dep ha noi
  Bài viết: 11 Địa chỉ: Hà Nội

  Bấm vào xem số điện thoại
  9/2/18 18 lần 0914239656 - Chưa cập nhật tên
  Đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định khoản 2, Điều 40 Luật Đầu tư, hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

  [​IMG]

  – Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

  – Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

  – Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

  – Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1, Điều 33 của Luật Đầu tư liên quan đến các nội dung điều chỉnh, cụ thể:

  – Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

  – Đề xuất nội dung dự án đầu tư, bao gồm các nội dung điều chỉnh: mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế- xã hội của dự án.

  – Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

  – Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.


  [​IMG]